AutoAlbum.nl - Voorwaarden

Samenvatting voorwaarden autoalbum.nl

Het is verboden informatie te publiceren middels onze service die in strijd is met het Nederlands Recht.

Het is verboden auteursrechten te schenden d.m.v het verspreiden en/of publiceren van beschermd foto-,video- of muziekmateriaal.

Het is verboden informatie te publiceren die niet in overeenstemming is met het u door u geselecteerde genre, onderwerp of doelgroepbenadering.

Het is verboden gebruik te maken van programma's die hits kunstmatig verhogen d.m.v popups of openstaande browsers.

Het is verboden websites te publiceren die promotie verlenen aan "paid2surf", "paid2click" en soortgelijke diensten zonder deze aan te geven bij uw profiel. (zie inhoudsbepaling bij uw profiel)

Het is verboden gokgerelateerde websites en/of links te publiceren.

Het is verboden websites te publiceren die alleen geschikt zijn voor volwassen publiek en dit niet juist te kenmerken in het profiel.

Het is verboden producten en/of levensmiddelen aan te bieden die niet overeenkomstig zijn met het Nederlands Recht en respectievelijk de Keuringsdienst van Waren.

Het niet naleven van onderstaande voorwaarden betekent dat AutoAlbum.nl gerechtigd is zonder kennisgeving de website te verwijderen en alle kosten te verhalen op de ingeschreven partij. Tijdens de inschrijving is uw IP-adres in onze database opgenomen. Deze zal worden vrijgegeven aan desbetreffende juridische instantie en worden gebruikt voor de aansprakelijkheid indien u de voorwaarden niet naleeft.

U bent dus geheel verantwoordelijk voor de inhoud van de door u geregistreerde pagina's en zo zal u ook aangerekend worden indien u de voorwaarden niet naleeft.

Hieronder volgen de expliciete voorwaarden waaraan uw website dient te voldoen alvorens u deze publiceert.

Voorwaarden:
Hieronder kunt u lezen aan wat voor voorwaarden uw pagina moet voldoen. Tevens wijzen wij u op andere belangrijke informatie omtrent het project AutoAlbum.nl. Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u akkoord gaat met uw aanvraag. AutoAlbum.nl is een project van Recast BV en Webguru.

In deze voorwaarden zal Recast BV en Webguru, eigenaar van AutoAlbum.nl benoemd worden als AutoAlbum.nl.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. AutoAlbum.nl slaat geen financiële gegevens op en tevens wordt uw emailadres niet aan derden verstrekt zonder uw expliciete toestemming.

Als u gebruik gaat maken van AutoAlbum.nl, gaat u expliciet akkoord met het ontvangen van aanbiedingen van Recast BV en Webguru.AutoAlbum.nl spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin AutoAlbum.nl als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan AutoAlbum.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. AutoAlbum.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

AutoAlbum.nl geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit, beschikbaarheid of bruikbaarheid van haar diensten. AutoAlbum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

AutoAlbum.nl behoudt zich het recht voor pagina's te verwijderen die inhoudelijk niet aan de door Autoalbum gestelde eisen voldoen. De inhoud van de pagina's mogen geen rascistische of beledigende aanstootgevende elementen bevatten. Tevens hanteert AutoAlbum.nl een streng beleid voor erotische en gokgerelateerde pagina's. Erotische pagina's behoren discreet te worden opgemaakt. (Afbeeldingen op de index van geslachtsdelen/penetratie en ander aanstootgevend materiaal wordt niet getolereerd!) Indien de redactie van AutoAlbum.nl uw pagina om wat voor reden dan ook aanstootgevend beoordeeld zal uw pagina zonder enige kennisgeving worden verwijderd. Gokrelateerde pagina's dienen alleen links te publiceren die in overeenkomst zijn met het Nederlands Recht. Wij controleren alle pagina's regelmatig op onjuistheden. Algemene onjuistheden worden over het algemeen per email naar u toegestuurd.

AutoAlbum.nl is een iniatief dat wil bijdragen aan goede informatievoorziening voor mensen die deze portaal en/of dochter bezoeken.
AutoAlbum.nl behoudt zich het recht voor pagina's te verwijderen of toe te eigenen die grotendeels uit commercieële links bestaan.

AutoAlbum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door publicaties die auteursrechten van derden schenden. Dergelijke kosten zullen worden verhaald op de desbetreffende partij waaronder deze publicaties hebben plaatsgevonden.

AutoAlbum.nl is een project van Recast BV en Webguru. De domeinnaam AutoAlbum.nl en alle subdomeinen zijn in het bezit van Recast BV en Webguru. Het is niet toegestaan pagina's te verkopen of andere commercieële activiteiten te ondernemen omtrent deze domeinnaam zonder expliciete toestemming van de uitgever.

Autoalbum behoudt zich het recht voor ten aller tijden alle mogelijke subdomeinen te gebruiken voor door ons gestelde doeleinden. Wanneer uw aangevraagde Autoalbum subdomeinnaam zal worden gebruikt voor verdere ontwikkeling door AutoAlbum.nl zelf zal u hiervanop de hoogte worden gesteld.

De AutoAlbum.nl-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van AutoAlbum.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van AutoAlbum.nl. AutoAlbum.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. AutoAlbum.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Tevens maakt AutoAlbum.nl gebruik van 'gesloten ' messaging systemen. AutoAlbum.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken, verbinden of gebruik maken van deze systemen.

Het technisch functioneren van de verbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de verbinding. AutoAlbum.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de leverancier. AutoAlbum.nl vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van AutoAlbum.nl en AutoAlbum.nl geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van AutoAlbum.nl. Tevens is AutoAlbum.nl niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van AutoAlbum.nl die de informatie toegankelijk maakt. AutoAlbum.nl is in geen enkel geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.


Copyright AutoAlbum.nl 2008 ©